survminer: wykresy analizy przeżycia
pełne informacji i elegancji


Marcin Kosinski

        

29 Września, 2017
Why R? 2017

O mnie

O mnie

whyr.pl                         wser.pl                          r-addict.com

Analiza przeżycia

Analiza przeżycia

Analiza przeżycia to zbiór metod statystycznych badających procesy, w których interesujący jest czas, jaki upłynie do (niekoniecznie pierwszego) wystąpienia pewnego zdarzenia.

Przykłady zdarzeń:

 • śmierć pacjenta / nawrót choroby,
 • awaria urządzenia,
 • dezaktywacja usługi (np. telekomunikacyjnej),
 • odejście pracownika z firmy,
 • wypadek na drodze,

Typowe narzędzia analizy przeżycia obejmują:

 • estymację funkcji przeżycia (np. estymator Kaplana-Meiera)
 • estymację funkcji skumulowanego hazardu (np. Nelsona–Aalena)
 • modele regresyjne (np. model proporcjonalnego hazardu Coxa)

polecam: Estymacja w modelu Coxa metodą stochastycznego spadku gradientu z przykładami zastosowań w analizie danych z The Cancer Genome Atlas

Postać danych

Źródło: what-when-how, In Depth Tutorials and Information - SURVIVAL ANALYSIS REGRESSION (Social Science)

Jak potraktować takie dane ?

Źródło: what-when-how, In Depth Tutorials and Information - SURVIVAL ANALYSIS REGRESSION (Social Science)

RTCGA

Na jakich danych popracujemy?

library(RTCGA.clinical)
BRCAOV.survInfo <- survivalTCGA(
  BRCA.clinical, OV.clinical,
  extract.cols = "admin.disease_code"
) 
head(BRCAOV.survInfo)
 times bcr_patient_barcode patient.vital_status admin.disease_code
1 3767    TCGA-3C-AAAU          0        brca
2 3801    TCGA-3C-AALI          0        brca
3 1228    TCGA-3C-AALJ          0        brca
4 1217    TCGA-3C-AALK          0        brca
5  158    TCGA-4H-AAAK          0        brca
6 1477    TCGA-5L-AAT0          0        brca

RTCGA

RTCGA factory of R packages - Quick Guide
BioC 2016 Conference Overview and Few Ways of Downloading TCGA Data

Krzywe przeżycia

Krzywe przeżycia - konstrukcja

Przykład: estymator Kaplana-Meiera

Funkcja przeżycia: \(S(t) = P(T > t)\), T - zmienna losowa oznaczająca czas zdarzenia

\(\hat{S}(t)\) - oszacowanie krzywej/funkji przeżycia w chwili \(t\)

\[\hat{S}(t) = \prod_{t_i < t} \frac{n_i - d_i}{n_i}\]

 • \(t_i\) - czas \(i\)-tego zdarzenia
 • \(n_i\) - liczba obserwacji w zbiorze ryzyka w chwili \(t_i\)
 • \(d_i\) - liczba zdarzeń (np. awarii) w chwili \(t_i\)

Zakładamy, że \(t_i\) są uporządkowane niemalejąco.

Krzywe przeżycia - tabela

Źródło: Wikipedia

Krzywe przeżycia - wykresy

Podstawowe wykresy - pakiet base

library(survival)
fit <- survfit(
  Surv(times, patient.vital_status) ~ admin.disease_code,
  data = BRCAOV.survInfo
)
plot(fit) # base

Krzywe przeżycia

Sprowadzenie do przydatnej formy wymaga nakładu pracy.

plot(fit, col = c("orange","purple"),
   lty = c(1:2), lwd = 3, 
   conf.int = TRUE, xmax = 2000)
# add a legend
legend(100, .3, c("Ovarian Cancer", "Breast Cancer"), 
    lty = c(1:2), col = c("orange","purple"))

survminer

survminer

Autor: Alboukadel Kassambara, Pobrań: 47 tysięcy, na CRAN od 18-01-2016

survminer

> Gdzie można dowiedzieć się jak pracować z pakietem?

Wpisy na R-Bloggers:

Contributed RStudio Cheatsheets - The survminer package
(by Przemyslaw Biecek. Updated 03/17.)

www.ggplot2-exts.org/gallery/
www.stdha.com/english/rpkgs/survminer

survminer

Podstawowe wywołanie.

library(survminer)
ggsurvplot(fit)

survminer

Tabela zbioru ryzyka.

ggsurvplot(fit, risk.table = TRUE)

survminer

Testy log-rank (dla 2ch grup)

ggsurvplot(fit, risk.table = TRUE, pval = TRUE)

survminer

Ważone testy log-rank (dla dwóch grup)

ggsurvplot(fit, risk.table = TRUE, pval = TRUE,
      pval.method = TRUE,
      log.rank.weights = "n")

survminer

Intensywność cenzurowań

ggsurvplot(fit, ncensor.plot = TRUE)

survminer

Co jeszcze potrafi? - kod

ggsurvplot(
  fit,           # survfit object with calculated statistics.
  risk.table = TRUE,    # show risk table.
  pval = TRUE,       # show p-value of log-rank test.
  conf.int = TRUE,     # show confidence intervals for 
              # point estimaes of survival curves.
  xlim = c(0,2000),    # present narrower X axis, but not affect
              # survival estimates.
  break.time.by = 500,   # break X axis in time intervals by 500.
  ggtheme = theme_RTCGA(), # customize plot and risk table with a theme.
 risk.table.y.text.col = T, # colour risk table text annotations.
 risk.table.y.text = FALSE # show bars instead of names in text annotations
              # in legend of risk table
) -> p

Na bazie: #1, #2, #3, #4, #7, #8, #12, #28

survminer

Co jeszcze potrafi? - wykres

survminer

Gdy zależy nam na porządnym wykresie - kod

ggsurv <- ggsurvplot(
 fit,           # survfit object with calculated statistics.
 data = BRCAOV.survInfo, # data used to fit survival curves.
 risk.table = TRUE,    # show risk table.
 pval = TRUE,       # show p-value of log-rank test.
 conf.int = TRUE,     # show confidence intervals
 xlim = c(0,2000),    # present narrower X axis, but not affect
              # survival estimates.
 xlab = "Time in days",  # customize X axis label.
 break.time.by = 500,   # break X axis in time intervals by 500.
 ggtheme = theme_light(), # customize plot and risk table with a theme.
 risk.table.y.text.col = T,# colour risk table text annotations.
 risk.table.height = 0.25, # the height of the risk table
 risk.table.y.text = FALSE,# show bars instead of names in text annotations
              # in legend of risk table.
 ncensor.plot = TRUE,   # plot the number of censored subjects at time t
 ncensor.plot.height = 0.25,
 conf.int.style = "step", # customize style of confidence intervals
 surv.median.line = "hv", # add the median survival pointer.
 legend.labs = c("BRCA", "OV")) # change legend labels.

survminer

survminer

I mamy dużo czasu - kod

ggsurv$plot <- ggsurv$plot + labs(
 title  = "Survival curves",           
 subtitle = "Based on Kaplan-Meier estimates", 
 caption = "created with survminer")
ggsurv$table <- ggsurv$table + labs(
 title  = "Note the risk set sizes",     
 subtitle = "and remember about censoring.", 
 caption = "source code: website.com")
ggsurv$ncensor.plot <- ggsurv$ncensor.plot + labs( 
 title  = "Number of censorings", 
 subtitle = "over the time.",
 caption = "source code: website.com" )
ggsurv <- ggpar(
 ggsurv,
 font.title  = c(16, "bold", "darkblue"),     
 font.subtitle = c(15, "bold.italic", "purple"), 
 font.caption = c(14, "plain", "orange"),    
 font.x    = c(14, "bold.italic", "red"),     
 font.y    = c(14, "bold.italic", "darkred"),   
 font.tickslab = c(12, "plain", "darkgreen"),
 legend = "top")

survminer

survminer

 • ‘log’: log transformation of the survivor function,
 • ‘event’: plots cumulative events \((f(y) = 1-y)\). It’s also known as the cumulative incidence,
 • ‘cumhaz’ plots the cumulative hazard function \((f(y) = -log(y))\)
ggsurvplot(fit, fun = "cumhaz")

survminer - wiele zmiennych

fit2 <- survfit(Surv(time, status) ~ sex + rx + adhere,
        data = colon )
ggsurv <- ggsurvplot(fit2, fun = "event", conf.int = TRUE,
           ggtheme = theme_bw())
  
ggsurv$plot + theme_bw() + 
 theme(legend.position = "right")+
 facet_grid(rx ~ adhere)

Dodatkowe funkcjonalności

Dane

load('BRCA_HNSC.surv_rnaseq.rda')
# Head and Neck Cancer / Breast Carcinoma
head(BRCA_HNSC.surv_rnaseq)
 times bcr_patient_barcode patient.vital_status   cohort  ABCD4
1 3767    TCGA-3C-AAAU          0 BRCA.rnaseq 322.2560
2 3801    TCGA-3C-AALI          0 BRCA.rnaseq 486.6775
3 1228    TCGA-3C-AALJ          0 BRCA.rnaseq 308.2502
4 1217    TCGA-3C-AALK          0 BRCA.rnaseq 589.1601
5  158    TCGA-4H-AAAK          0 BRCA.rnaseq 615.7447
6 1477    TCGA-5L-AAT0          0 BRCA.rnaseq 896.3191

surv_cutpoint

Determine optimal cutpoints for numerical variables in survival plots

Kategoryzacja (podział na grupy) zmiennej ciągłej w oparciu o maxstat(maximally selected rank statistics). Winietka pakietu maxstat, rozdział 2.

BRCA_HNSC.surv_rnaseq.cut <- surv_cutpoint(
  BRCA_HNSC.surv_rnaseq,
  time = "times",
  event = "patient.vital_status",
  variables = c("ABCD4", "cohort")
)
summary(BRCA_HNSC.surv_rnaseq.cut)
   cutpoint statistic
ABCD4 468.6417 1.944138

Dlaczego nie kategoryzować zmiennych ciągłych - Harrel, 2015

surv_cutpoint - wykres

plot(BRCA_HNSC.surv_rnaseq.cut, "ABCD4", palette = "npg")
$ABCD4

surv_categorize

RTCGA::kmTCGA(
  surv_categorize(BRCA_HNSC.surv_rnaseq.cut), # kategoryzacja
  explanatory.names = c("ABCD4", "cohort"),
  pval = TRUE, conf.int = TRUE,
  xlim = c(0,3000), break.time.by = 500)

Model Coxa

Stworzenie modelu

head(lung)
 inst time status age sex ph.ecog ph.karno pat.karno meal.cal wt.loss
1  3 306   2 74  1    1    90    100   1175   NA
2  3 455   2 68  1    0    90    90   1225   15
3  3 1010   1 56  1    0    90    90    NA   15
4  5 210   2 57  1    1    90    60   1150   11
5  1 883   2 60  1    0   100    90    NA    0
6  12 1022   1 74  1    1    50    80   513    0
res.cox <- coxph(
  Surv(time, status) ~ age + sex + wt.loss,
  data = lung
)
res.cox
Call:
coxph(formula = Surv(time, status) ~ age + sex + wt.loss, data = lung)

      coef exp(coef) se(coef)   z   p
age   0.02009  1.02029 0.00966 2.08 0.0377
sex   -0.52103  0.59391 0.17435 -2.99 0.0028
wt.loss 0.00076  1.00076 0.00619 0.12 0.9024

Likelihood ratio test=14.7 on 3 df, p=0.00212
n= 214, number of events= 152 
  (14 observations deleted due to missingness)

Sprawdzenie założeń

ggcoxzph(cox.zph(res.cox))

Sprawdzenie formy funkcyjnej zmiennych ciągłych

ggcoxfunctional(
  Surv(time, status) ~ age + log(age) + sqrt(age),
  data = lung)

Diagnostyka dopasowania

ggcoxdiagnostics(
  res.cox, type = "deviance",
  linear.predictions = FALSE, ggtheme = theme_bw()
)

Bazowa funkcja hazardu

ggsurvplot(
  survfit(res.cox), color = "#2E9FDF",
  ggtheme = theme_minimal()
)

Forest Plot

ggforest(res.cox)

by Przemyslaw Biecek

Pytania?